for Lonely Herines and Broken Heroes


Kai Logo
KOBOHOME:Since Dec.24.1997


KOBO HOME
   about KAI .
   Kai Band
   Kai Yoshihiro
   KAI FIVE
   Discography
   Kai Band   [1974~1986/1996~]
   Kai Solo  [1987~1991]
   KAI FIVE   [1991~1993]
   Kai Solo  [1994~]
   Other Action
   Video Works
   Live Review
   Kai Band
   Kai Yoshihiro
   KAI FIVE
   Gallery
   Memorial Tickets
   Direct Mail Collection
   Tour Books
   Desperado's Love
   Tsubasa arumono
   Original CD Collection
   Love minus Zero Cover
   Bookshelf
   Others
  Words
   My Voices
   Shout!! for BEATNIKS
  Communication
   KAI SURF
   Links